Cart
Marathi Hasat Gat Shikuya Class 4 GFGS-Class 4 - SchoolChamp.net

Marathi Hasat Gat Shikuya Class 4

 • Publisher : Madhuban Publication
 • Author: Gyatri Dev
 • Availability: In Stock
 • Normally Deliver within 3-4 days
 • Rs.235

(Packing charges included)
  
product shipping
 • Description :

  This is a Text book cum Work book for those who want to learn Marathi language in CBSE class 4. This book is prescribed by NCERT for CBSE class 4 students.

  मराठी भाषा शिकण्यास इच्छूक सर्वांसाठी Text-cum-Workbooks रूपात मराठी स्वर-व्यंजनांचा परिचय, शब्दांचे उच्‍चार आणि अंकांची ओळख लेखन सरावासाठी भरपूर जागा, उजळणी आणि स्वाध्यायांचा समावेश।

  • मराठी शब्द समजण्यासाठी रंगीत चित्रांचा समावेश नवीन पद्धतीचा वापर भाषा शिकण्यासाठी आणि मराठी शब्दसंच वाढवण्यासाठी लेखन, वाचन, श्रुतलेखन यातून मराठी भाषा शिक्षण आणि प्रत्येक धड्यानंतर मराठीशब्दांचे इंग्रजीत अर्थ भाग 4 आणि 5 मध्ये धड्यांचा इंग्रजीत सारांश आणि मराठी व्याकरणाचा थोडक्यात अभ्यास व ओळख
  • जीवनाशी निगडीत नीतीमुल्यांची ओळख होण्यासाठी निवडक गोष्‍टी, चित्रकथा, कविता, संभाषणांचा समावेशWrite a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Tags: TextBook, Class 4, CBSE Class 4, CBSE, GFG School, GFG School 4,

New Arrival
Featured Products